หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กำหนดการแข่งขันในวันที่ 29-31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
สถานที่แข่งขัน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
2 นายประวิช ยะรินทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
3 นายยงยุทธ พรหมแก้ว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
4 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
5 นายกิตติภพ เหลาไชย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
6 นายเสถียร ตรีศรี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
7 นายสนาน ลาปะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
8 นางปิยะนุช ยศอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
9 นายจรูญ คำมูลมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
10 นายชวลิต จิตต์ชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
11 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
12 นางวนิดา รัตน์รุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
13 นายสมชายโพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
14 นางนงเยาว์ ประสมเพชร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ (สพป.ขก. 5)
15 นางสมหมาย พลศิลป์ ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม คณะกรรมการตรวจหลักฐานและวินิจฉัยการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
16 นางพิกุล ป้องปาน ครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำ คณะกรรมการตรวจหลักฐานและวินิจฉัยการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
17 นางธนภรณ์ สมเทศน์ ครู โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง คณะกรรมการตรวจหลักฐานและวินิจฉัยการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
18 นางนฤมล สาหล้า ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง คณะกรรมการตรวจหลักฐานและวินิจฉัยการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
19 นางนภาพร ชาธรรมา ครู โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจหลักฐานและวินิจฉัยการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
20 นางศุทนา อักขราสา ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียง คณะกรรมการตรวจหลักฐานและวินิจฉัยการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
21 นางกัญญารัตน์ อภิรมยานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการตรวจหลักฐานและวินิจฉัยการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
22 นางสุภาพร แก้วหล่อน ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ คณะกรรมการตรวจหลักฐานและวินิจฉัยการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
23 นายประวิช ยะรินทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
24 นางนงเยาว์ ประสมเพชร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
25 นายสุพรรณ วอศิริ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
26 นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
27 นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
28 นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
29 นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
30 นายศิขริน ตันเจียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
31 นางรุจาภา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
32 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
33 นายบุญเยี่ยม ลีลา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
34 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
35 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
36 นายฉัตรชัย มุระดา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
37 นายรังสฤษฎิ์ ทวยภา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
38 นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
39 นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
40 นายเสน่ห์ สายปัญญา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
41 นายจรูญ คำมูลมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
42 นายชวลิต จิตต์ชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
43 นางอุทุมพรพัต วิทย์บุญประคม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
44 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน (สพป.ขก. 5)
45 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
46 นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
47 นายประหยัด กองหาโคตร ครูช่วยราชการ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
48 นางสาวสิริญญา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
49 นายมนตรี ผาพันธ์ ครูโรงเรียนหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
50 นายรัฐพงษ์ วนาพันธพรกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
51 นางรัชนีกร บุญดี ครูโรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
52 นายจำนงค์ แสงตันชัย ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
53 นายจำเริญ อุ่นใจ ครูโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
54 นายวิทยา ขันธ์เพชร ครูโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
55 นางรัชดา ขุนไกร ครูโรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
56 นางเบญจมาศ ผาคำ ครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
57 นางจารวี ทวยภา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
58 นายเจริญชัย ถนอมทูล ครูโรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
59 นางพรสวรรค์ ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
60 นางประไพ มูลตรี ครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
61 นางบุญเพ็ง หาพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
62 นายวิทยา ขันธ์เพชร ครูโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
63 นางประภาพรรณ โซ่มาลา ครูโรงเรียนหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
64 นางสาววิไลวรรณ สามหมอ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
65 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
66 นางวนิดา รัตน์รุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการเงิน (สพป.ขก. 5)
67 นางนงเยาว์ ประสมเพชร ผอ.กลุ่มนิเทศฯสพป.ขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
68 นายจรูญ คำมูลมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
69 นายสุพรรณ วอศิริ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
70 นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
71 นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
72 นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
73 นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
74 นายศิขริน ตันเจียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
75 นางรุจาภา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
76 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
77 นายบุญเยี่ยม ลีลา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
78 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
79 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
80 นายฉัตรชัย มุระดา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
81 นายรังสฤษฎิ์ ทวยภา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
82 นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
83 นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
84 นายเสน่ห์ สายปัญญา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
85 นายจรูญ คำมูลมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
86 นายชวลิต จิตต์ชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
87 นางอุทุมพรพัต วิทย์บุญประคม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
88 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
89 นางสาวกมลรัศม์ พลบุรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน(สพป.ขก. 5)
90 นายมนตรี ผาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
91 นายตฤณติพงศ์ พรมหลวงศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
92 นางอัลลิปรียา พรมวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
93 นายกมล ต้นภูเขียว ธุรการ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
94 น.ส.แพรวนภา บุญประจักร์ ธุรการ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
95 นางดารุณี เคนมิ่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
96 นางอารีรัตน์ แสนยายนต์ ครู โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
97 นางวงษ์เดือน วดีศิริศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
98 น.ส.ปริศนา พามา ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
99 น.ส.แพรวนภา บุญประจักร์ ธุรการ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
100 นายเฉลิมพล ภูมิคอนสาร ครูธุรการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
101 นายนภดล ทองสน ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
102 นางอัญชนา สาริพันธ์ ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
103 นางจุฬาลักษณ์ เพิ่มพูน ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
104 นางสาวจารุมาศ ยานกาย ครูโรงเรียนบ้านซำยาง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
105 นางสาวเจศร สีนามบุรี ครูธุรการ โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
106 นางสาวจิรารัตน์ กองคำ ครูธุรการ โรงเรียนอ่างทองวิทยายน คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
107 นายอุไร ลาสอน ผอ.โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(สพป.ขก. 5)
108 นายทวี ศรีภา ครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(สพป.ขก. 5)
109 นายไตรนาท โพธิรุกข์ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(สพป.ขก. 5)
110 นายธิตินันท์ ธีระธิติธรรม พนักงานราชการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(สพป.ขก. 5)
111 นายยศพัตธ์ ลาภาอุตร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(สพป.ขก. 5)
112 นายบุญศรี เคนมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการอำนวยการ
113 นายจำเริญ อุ่นใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
114 นายไตรรัตน์ ขาวพล ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการ
115 นายอำนวย ธุริวรรณ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการ
116 นายสมโภช แก้วกงพาน ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการ
117 นายประสาน วรรณชัย ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการ
118 นายวิวัฒน์ แก้วปัด ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการ
119 นายสมบัติ ปัญญา ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการ
120 นายศักดิ์ดา ประยูรชาญ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการ
121 นางสุณีวรรณ แก้วเครือศรี ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการอำนวยการ
122 นายคำเบ็ง รถสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ
123 นายสมาน สีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการอำนวยการ
124 นายสมดี จำนงค์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะกรรมการอำนวยการ
125 นายวารัตน์ ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ
126 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ
127 นางสุภาพร จำนงค์สุข ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ
128 นายรัฐพงษ์ วนาพันธพรกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ
129 นางปานตา ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ
130 นางไปรยา เต็มราษี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ
131 นายทินกร ร่องบุตรศรี ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี คณะกรรมการอำนวยการ
132 นางวิจิตรา ดวงสนาม ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
133 นายประเวช สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการอำนวยการ
134 นายสาธิต คำชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการอำนวยการ
135 นายบรรชิต นิตไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการอำนวยการ
136 นายบุญสวน วรรณโอภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนซำจำปา คณะกรรมการอำนวยการ
137 นายอยุทธ คำยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการอำนวยการ
138 นายประวิทย์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง คณะกรรมการอำนวยการ
139 นายคำปัญญา ชัยคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการอำนวยการ
140 นายนิติรัฐ เวียงนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
141 นายอำนวย บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
142 นายอภิชิต ปราบไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ คณะกรรมการอำนวยการ
143 ดร.ชิณวัตร บุปผาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง (อปท.) คณะกรรมการอำนวยการ
144 นายชุมพร กล้าหาญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการอำนวยการ
145 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
146 นายโกมุท สมภาร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการอำนวยการ
147 นายวิเชียร ดีสม ผอ.โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
148 นายบรรจง อาจนนลา ผอ.โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัววังทรายขาว คณะกรรมการอำนวยการ
149 นายสุรพล ซ้ายหนองขาม ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
150 นายพิชัย มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
151 นายสวน นาใจเย็น ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
152 นางเบญจมาศ ผาคำ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
153 นางยุวารี สมใจ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
154 นางวิราภรณ์ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
155 นายไสว ขามธาตุ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการอำนวยการ
156 น.ส.นวัฏตรา ผลวัฒนา รอง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
157 นายสมเด็จ อิธิตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
158 นายกวี โพธิ์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ
159 นายจงจิต ดวงสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ
160 นายสมพร ระเวงวรรณ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
161 นางกนิษฐา โพนเพ็ก ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
162 นางสาวสมจิตร คงพิรุณ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
163 นายวิชน คำดี ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
164 นางเกยูร ขำภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
165 นางประนอมศิลป์ เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
166 นางสาวกมลทิพย์ โคตรนรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
167 นางสาวดวงใจ ลาภูเขียว ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการอำนวยการ
168 นายประคอง วรรณพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการอำนวยการ
169 นายนิพล นิราศสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
170 นายวีรวุฒิ พูลผล ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการอำนวยการ
171 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
172 นายสฤษดิ์ โนนคำ ครู โรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
173 นางสมร ปานเพชร ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการอำนวยการ
174 นางบุญร่วม พูลผล ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการอำนวยการ
175 นางอรทัย จันทลือชา ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการอำนวยการ
176 นายเรืองวิทย์ จันทลือชา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการอำนวยการ
177 นายอุไร ลาสอน ผอ.โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการอำนวยการ
178 นายสาโรจน์ ปาสาทัง ผอ.โรงเรียนท่ากุญชร คณะกรรมการอำนวยการ
179 นายสุรจิตร ทีบัว ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการอำนวยการ
180 นายมนตรี ผาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการอำนวยการ
181 นายคำนวย นันทบุญมา ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการอำนวยการ
182 นางอรัญญา ศรีเคน ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการอำนวยการ
183 นางสถาพร เจนการ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการอำนวยการ
184 นางอินทิรา ชัชวาล ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการอำนวยการ
185 น.ส.แพรวนภา บุญประจักร์ ธุรการ คณะกรรมการอำนวยการ
186 นายชาญยุทธ พรมรินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
187 นายกฤษฎา โซ่มาลา ผอ. โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
188 ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวง ผอ. โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการอำนวยการ
189 นายบัวลี คุ้มเงิน กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
190 นางปราณี เกสร กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
191 นายสนัด บาลเย็น ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
192 นายกองสิน ยางศรี ครู โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการอำนวยการ
193 นางประภาพรรณ โซ่มาลา ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
194 นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
195 นายสมาน เพชรนาวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการอำนวยการ
196 นายเสรี หลักม่วงทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
197 นายอภิชิต ปราบไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงษ์โนนสวัสดิ์ คณะกรรมการอำนวยการ
198 นายเฉลิมชัย สมท่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการอำนวยการ
199 นายอเนก คำยัง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการอำนวยการ
200 นายสุวิทย์ ผาคำ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการอำนวยการ
201 นายฉะเกรียงไกร หล้าคำภา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนว่านไฟฯ คณะกรรมการอำนวยการ
202 นายนิติพงษ์ หงอกชัย ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ คณะกรรมการอำนวยการ
203 นายประดิษฐ์ วงษ์จำปา ผอ.โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง คณะกรรมการอำนวยการ
204 นายวีระวุธ เรืองตังญาณ ผอ.โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
205 นายสมบูรณ์ อรัญมาลา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการอำนวยการ
206 นายทรงศักดิ์ บุรินทร์อุทัยกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการอำนวยการ
207 นางสมาพร ศิริวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการอำนวยการ
208 นายอาทิตย์ ทองดี รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการอำนวยการ
209 นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสา รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการอำนวยการ
210 ดร.ประดิษ หล้าทูนธีรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการอำนวยการ
211 นายจำนง แสงตันชัย ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการอำนวยการ
212 นายวิรัตน์ สิงห์ปั้น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
213 นายเทวา หลานวงษ์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
214 นายอนงค์ แก้วโสภา รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
215 นางรุ่งพฤหัส ลำพาย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
216 นายใครชิต ใหญ่สูง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
217 นายเพชร นักธรรม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
218 นายทองพูน หลาวงษ์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
219 นายอำนวย ธุริวรรณ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
220 นางประภัสสร ศรีนามนต์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
221 นางสาวเพียงเพ็ญ จันทร์แย้มแสง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
222 นางสาวนฤมล ศิริประทุม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
223 นางสาวเพ็ญแข ทาโสม ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
224 นางสุภวรรณ แจ้งทอง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
225 นางสมพร สีทองเขียว ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
226 นางสาวปวันรัตน์ สุขดี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
227 นางสาวพิมพ์ใจ ปานะศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
228 นางนัฐชรีรินทร์ แพงบุตรดี พนักงานราชการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
229 นางปิยะธิดา แก้วคำแสน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
230 นางน้องนุช รติวรารัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
231 นางปานตา ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
232 นางสาวธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ ครูโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
233 นางสาวเคลือวัลย์ เพียวงค์ นักศึกษาฝึกวิชาชีพ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
234 นางสาวณัฐกัญญา ลาสอน ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
235 นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุนทร ครูธุรการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
236 นางอารยา พึ่งภพ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
237 น.ส.สุกรรญา แก้วศิริ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
238 น.ส.ศศพร ลิอินทร์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
239 นายคำปัญญา ชัยคำดี ผอ.โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
240 นางสาวพรนภา สมใจ ธุรการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
241 นายศรัณ เฉยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
242 นายพรศักดิ์ วงษ์โสภา ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
243 นายบัวลอน สายสุด ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
244 นางสาวพจนีย์ ศรีมานนท์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
245 นายวิชิน สิมมา ครู โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
246 นายบุญเพ็ง หาพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
247 นางสาวสุภาพร ชัยพิมพ์ ธุรการโรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
248 นางเตรียมใจ มาทน ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
249 นางสาวกิตติพร เชื้อวงทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
250 นายคณพศ ศรีภูเวียง ครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
251 นางสาวสุภาวดี วิเชียร ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
252 นางประไพ ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
253 นางประพรพรรณ คำยัง ครู โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
254 นางสาวพชรพร สีกองคาม ครู โรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
255 นางเครือวัลย์ ดีพรม ครู โรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
256 นางสมฤดี ราชานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
257 นางเบญจวรรณ บุญศรี ครู โรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
258 นางสาวปลายฟ้า เชื้อสาวะถี ครู โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
259 นายพิรุณฤทธิ์ ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
260 นางจุฬากร คำลิ้ม ครู โรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
261 นางอรสา พ่อค้าช้าง ครู โรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
262 นางหฤทัย คำบุญเกิด ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
263 นางประนอม หมื่นหน้า ครู โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
264 นางสาวจรรยา ครองยุทธ ครู โรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
265 นางทองมุข สุวรรณเทศ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
266 นายวิฑูรย์ ศรีเดช ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
267 นางสาวสาวิตรี จันทร์ชฎา ครู โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
268 นางพรสวรรค์ ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
269 นายสุพรม บัวผาย ครู โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
270 นายวีระ อาจเอี่ยม ครู โรงเรียน บ้านนาอุดม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
271 นางสาวอรัญญา โชคสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
272 นางสาวสุภาพร อุ่นมณี ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
273 นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณไกร ครู โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
274 นางสาวมณีวรรณ์ ลาพาพันธ์ ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
275 นายนิพนธ์ พลกลาง ครู โรงเรียนบ้านวังขอนนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
276 นางสาวเจศร สีนามบุรี ธุรการโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
277 นางสาวพัชรียาภรณ์ พิมพ์พาเรือ ครู โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
278 นางสาวกิตติพร เชื้อวงทอง ครู โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
279 นางสาวจิรารัตน์ กองคำ ธุรการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
280 นางสาววัชราภรณ์ วอศิริ ครู โรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
281 นายวิฑูรย์ กางขุนทด ครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
282 นางสาววรรณา สำพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
283 นางนิภาพร พลกลาง ครู โรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
284 นางสาววันเพ็ญ เฮียงหล้า ครู โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
285 นางสาวกุหลาบ ใจแน่น ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
286 นายธีระวัฒน์ หงษ์เวียง ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
287 น.ส.ขนิษฐา คงพิรุณ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
288 นายสวน นาใจเย็น ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
289 น.ส.อรษา หลวงแพ่ง ธุรการ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
290 นายสุรพล ซ้ายหนองขาม ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
291 น.ส.ทิศากร สังข์ทา ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
292 นายไกรยุทธ์ วินทะไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
293 น.ส.ศุจิมนัส ปาจรีญานนท์ ครู โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัววังทรายขาว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
294 นายคำรณ ทองสาร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
295 นายสุวิทย์ เหล่าดิ้ม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
296 นายพิชัย มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
297 น.ส.สุรัสวดี หงษ์เวียง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
298 นางสุชีรา คำคง ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
299 น.ส.สุนนันทา โฉมหาญ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโสกรัง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
300 นางเบญจมาศ ผาคำ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
301 น.ส.สมพร หล้าคำภา ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
302 นางจงจิตร มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
303 นางจิดาภา ธงน้อย ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
304 นางวิราภรณ์ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
305 น.ส.สุชัญญา แสงวงศ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
306 นายสวน นาใจเย็น ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
307 น.ส.ทิศากร สังข์ทา ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
308 นายคำรณ ทองสารไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
309 น.ส.จุฑาทิพย์ อินตะโล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
310 นายพิชัย มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
311 น.ส.ศุจิมนัส ปาจรีญานนท์ ครู โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัววังทรายขาว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
312 นางปรางศรี โพธิ์หล้า ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
313 น.ส.สุนันทา โฉมหาญ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโสกรัง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
314 นายไกรยุทธิ์ วินทะไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
315 น.ส.ปริยาภรณ์ แดงน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
316 นางจงจิตร มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
317 น.ส.สุรัสวดี หงษ์เวียง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
318 นายธีระวัฒน์ หงษ์เวียง ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
319 น.ส.สุนันทา โฉมหาญ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโสกรัง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
320 นางจิดาภา ธงน้อย ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
321 น.ส.อรษา หลวงแพ่ง ธุรการ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
322 นางสุชีรา คำคง ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
323 น.ส.ศุจิมนัส ปาจรีญานนท์ ครู โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัววังทรายขาว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
324 นายสุรพล ซ้ายหนองขาม ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
325 นายสุวิทย์ เหล่าดิ้ม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัววังทรายขาว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
326 นายพิชัย มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
327 น.ส.ทิศากร สังข์ทา ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
328 นางรัชดา ขุนไกร ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
329 นางฐิติรัช ดอนโชติ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
330 นางสาววันวิสา ชัยพรมเขียว ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
331 นางสาวกมลทิพย์ โคตรนรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
332 นางวัชรภรณ์ สอนจิตร ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
333 นางวาสนา คำดี ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
334 นางหอมจันทร์ บุญสอน ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
335 นางละเอียด จันทร์แย้มแสง ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
336 นางลำดวน แสงชาติ ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
337 นางสุวัฒนา เคนนาดี ครู โรงเรียนท่ากุญชร คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
338 นางคำปอน โนนคำ ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
339 นางสาวสุนิสา สุภักดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
340 นางไสว ผาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
341 นางปริมาส ตัวงาม ครู โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
342 นายกองสิน ยางศรี ครู โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
343 นางเปรมวดี วนาพันธพรกุล ครู โรงเรียนท่ากุญชร คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
344 นางอินทิรา ชัชวาล ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
345 นางอุราพร ปาสาทัง ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
346 นางจินตนา ทุยเวียง ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
347 นายศุภวัฒน์ พูนผล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
348 นางวราภรณ์ ชัยมา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
349 นายณัฐฐพล ลูกคำ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
350 นางประภาพรรณ โซ่มาลา ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
351 นายวรชัย ประเสริฐสิน ครู โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
352 นายกมล ต้นภูเขียว ธุรการ คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
353 นายสมพงษ์ เรือมา ครู โรงเรียนหนองปลาซิว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
354 นางนิตยา สุดตาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
355 นางศิริลักษณ์ ลาสอน ครู โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
356 นางสงกรานต์ สิงห์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
357 นางอุมาพร สิงห์คำ ครู โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
358 นางพิรดา ทินบุตร ครู โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
359 นายสมบูรณ์ อรัญมาลา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
360 นางจารวี ทวยภา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
361 นางกาญจนา เจริญบุญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
362 นางวิลาวรรณ พิมพ์โคตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
363 นางสาวสายหยุด ผุยนวล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
364 นายประสิทธิ์ ในแน่น ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
365 นายธนากร ขันภักดี ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
366 นางสาวณัฐณิชา เชื่อมจอหอ ครูธุรการโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการรับรายงานตัวและตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
367 นางกรรณิการ์ คันธะมาลย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
368 นางศิริดารณี โม้พิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
369 นางจิรนันทน์ โชคสวัสดิ์ธนะกิจ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
370 นางนงนุช ตั้งสอนบุญ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
371 นายสมโภช แก้วกงพาน ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
372 นายวิวัฒน์ แก้วปัด ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
373 นางประภัสสร ศรีนามนต์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
374 นางสุภวรรณ แจ้งทอง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
375 นางกนกอร สุนทรส ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
376 นางสาวนฤมล ศิริประทุม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
377 นางนัฐชรีรินทร์ แพงบุตรดี พนักงานราชการ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
378 นางสาวพิมพ์ใจ ปานะศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
379 นางสาวจิตต์นิภา ประไพเพชร ครูธุรการ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
380 นางสุภาพร จำนงค์สุข ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
381 นายรัฐพงษ์ วนาพันธพรกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้าสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
382 นางไปรยา เต็มราษี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
383 นางประหยัด กุลยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
384 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
385 นางสาวภัทรทรารัตน์ น้อยคอนสาร ครูโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
386 นายอดุลย์ คำคง ช่างปูน 3 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
387 นายสุทัศน์ สอนจันทร์ ช่างปูน 3 โรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
388 นายศราวุฒิ พวงมะลัย ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
389 นางสาวณัฐกัญญา ลาสอน ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
390 นางประไพ ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
391 นางหฤทัย คำบุญเกิด ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
392 นางสมฤดี ราชานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
393 นางเอมอร ดาสี ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
394 นางประไพร มูลตรี ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
395 นางพิกุล น้อยนาเพียง ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
396 นางสาวกนกพร แสงพรมศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
397 นางสาวดารุณี บูรณะ ครู โรงเรียนบ้านพงษ์ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
398 นางอาทิตยา พันธ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านป่าน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
399 นางบุษยา ผาไหม ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
400 นางวิราภรณ์ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
401 นางปรางศรี โพธิ์หล้า ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
402 นางจิดาภา ธงน้อย ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
403 นางจงจิตร มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
404 นางสาวปริยาภรณ์ แดงน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาน (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
405 นางสาวสุชัญญา แสงวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
406 นางสาวจุฑาทิพย์ อินตะโล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
407 นางสาวสุรัสวดี หงส์เวียง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
408 นายพัด ดอนสามารถ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
409 นางเบญจมาศ ผาคำ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
410 นางเกยูร ขำภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
411 นางนฤมล ระเวงวรรณ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
412 นางสาวดวงใจ ลาภูเขียว ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
413 นางหอมจันทร์ บุญสอน ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
414 นางอุทัยวัลย์ แต้มสี ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
415 นางสมร ปานเพชร ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
416 นางเสถียร รถสีดา ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
417 นางจารุวรรณ ทองล้น ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
418 นางสาวสุนิสา สุภักดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
419 นายธันวา สุภาเอ้ย นักการภารโรงโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
420 นางสาคร บุตรรัตนะ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
421 นางอรัญญา ศรีเคน ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
422 นายวินัย สอนบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
423 นางอำพร ลาสอน ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
424 น.ส.สายรุ้ง ทองภู ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
425 นายธงชัย ทาโสม นายช่างปูน คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
426 น.ส.ยุภาวดี สายทองเมือง ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
427 นางเตือนใจ อุ่นผาง ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
428 นางจุฑาทิพย์ วงษ์จำปา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
429 นางแววตา โว้วงษ์ กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
430 นางลำแพน สมลือแสน กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
431 นางวงษ์เดือน ทนจันทา ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
432 นางจิราภรณ์ หลักม่วง ครู โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
433 นางวิจิตรา ไชยเบ้า ครู โรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
434 นางอภิญญา สุพรมอินทร์ ครู โรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
435 นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสา รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
436 นางสาวสุภาวดี พิมผม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
437 นางสาวเกษรา แรกชื่น ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
438 นางกุสุมา โพธิบุญ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
439 นางหนูรักษ์ ทัพพะมาตย์ ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
440 นางหยาดมณี ขามธาตุ ครู โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
441 นางวัฒนาพร นามจันดี ครู โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟฯ คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
442 นางอัจฉรา ผาคำ ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
443 นางสาวเสาวลักษณ์ บุพพิ ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
444 นางสำเร็จ บุรินทร์อุทัยกุล ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
445 นางสมปอง จักรโนวัน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
446 นายวิเชียร คำหาแก้ว ครูธุรการโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
447 นางสาวประภา เจริญบุญ ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
448 นางจุฬาลักษณ์ เพิ่มพูน ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
449 นายธนากร ขันภักดี ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
450 นายจำนง แสงตันชัย ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
451 นายประสิทธิ์ ในแน่น ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
452 นางสาวณัฐณิชา เชื่อมจอหอ ครูธุรการโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการปฏิคม ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้ไปร่วมงาน
453 นายทองพูน พานศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
454 นายเจริญชัย ถนอมทูล ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
455 นายบุญมา ชนะบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
456 นายสวัสดิ์ อัครพงษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
457 นายทรงศักดิ์ ต้นเกษ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
458 นายธาตรี ปาลี ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
459 ว่าที่ ร.ต.ไพรฑูรย์ ประเสริฐไทย ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
460 นางปิยะธิดา แก้วคำแสน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
461 นางน้องนุช รติวรารัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
462 นายสมาน สีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
463 นางประหยัด กุลยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
464 นางสุภาพร จำนงค์สุข ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
465 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แกโนนหัวนา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
466 นางไปรยา เต็มราษี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
467 นายศรัณ เฉยสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
468 นายสมศักดิ์ อาษาราช ครู โรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
469 นางหฤทัย คำบุญเกิด ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
470 นางสาวจันเพ็ญ วรรณไกร ครู โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
471 นางสาวมณีวรรณ์ ลาพาพันธ์ ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
472 นางสาวพัชรียาภรณ์ พิมพ์พาเรือ ครู โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
473 นางสาววัชราภรณ์ วอศิริ ครู โรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
474 นางนิภาพร พลกลาง ครู โรงเรียนบ้านซำจำปา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
475 นางสุชีรา คำคง ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
476 นางสาวปริยาภรณ์ แดงน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
477 นางสาวสุชัญญา แสงวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
478 นางสาวจุฑาทิพย์ อินตะโล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
479 นายสุวิทย์ เหล่าดิ้ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
480 นางสาวสุรัสวดี หงส์เวียง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
481 นายคำรณ ทองสารไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
482 นายพิชัย มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
483 นางประนอมศิลป์ เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
484 นางสาวสมจิตร คงพิรุณ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
485 นายโกศล บุญสอน ครู โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
486 นายทรงวุฒิ ศิริโนนรัง ครู โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
487 นายวันเนาว์ สอนจิตร ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
488 นายลำพวย ปาลี ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
489 นางกนิษฐา โพนเพ็ก ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
490 นายพงศธร ช่างทำ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
491 นายวิทยา ขันธ์เพชร ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
492 นางอารุณ ขันธ์เพชร ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
493 นางสาวอุราลักษณ์ วรรณจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
494 นางเนตรดาว มุ่งหมาย ครู โรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
495 นายคุณากร โทแหล่ง ครู โรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
496 นายศุภวัฒน์ พูลผล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
497 นายสุทธิรักษ์ เกนทาง นักการภารโรง คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
498 นายคำนาย นันทบุญมา ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
499 นางแสงจันทร์ วรรณพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
500 นายศุกล อุ่นผาง ครู โรงเรียนท่ากุญชร คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
501 นายทวนทอง สุระประจิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
502 น.ส.ยุวดี สายทองเมือง ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
503 น.ส.อุราลักษณ์ วรรณจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
504 นายเทพฤทธิ์ สีลาน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
505 น.ส.พนิดา พลเรืองเดช ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
506 นายอำนาจศักดิ์ ศรีหาวัตร ครูฝึกสอน โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
507 นางธาริณี ลอยขามป้อม ครู โรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
508 นางกุหลาบ ภูมาก ครู โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
509 นายคำปอนด์ จันละคร ครู โรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
510 นางเสาวนีย์ วอศิริ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
511 นางวันวิสา ทินบุตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
512 นางสาวกัลญาภรณ์ ภูหลวง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
513 นางออมทรัพย์ ใจชื่น ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
514 นางนิลุบล ธรรมะจันโท ครู คศ.๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
515 นายประเสริฐ ปานเพชร ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
516 นายจำนง แสงตันชัย ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
517 นายวิเชียร คำหาแก้ว ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
518 นายนภดล ทองสน ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการประสานงานรายกิจกรรม
519 นางสาวนิติยา สะท้าน ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
520 นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
521 นายสมบัติ ปัญญา ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
522 นางวนิศรา สุทธมาตย์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
523 นางเดือนใหม่ นาพยัพ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
524 นางสาวพรชริณทร์ ราศรี ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
525 นายบันทึก คงพิรุณ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
526 นางสุณีวรรณ แก้วเครือศรี ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
527 นางสาวเพ็ญแข ทาโสม ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
528 นายสมดี จำนงค์สุขค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
529 นางสาวธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ ครูโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
530 นางสาวเคลือวัลย์ เพียวงค์ นักศึกษาฝึกวิชาชีพโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
531 นางสาวณัฐกัญญา ลาสอน ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
532 นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุนทร ครูธุรการ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
533 นายไกรศร พึ่งภพ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
534 นางจุฬารักษ์ ปุริโส พนักงานราชการ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
535 น.ส.ลภัสลดา แพงไทย ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
536 นางสุภวรรณ แจ้งทอง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
537 นายวีระ อาจเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
538 นางสาวพจนีย์ ศรีมานนท์ ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
539 นายภิรมย์ คำบุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
540 นางสาวอรัญญา โชคสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
541 นางสาวจิรารัตน์ กองคำ ธุรการ โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
542 นางสาวเจศร สีนามบุรี ธุรการ โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
543 นางสาวสุภาพร อุ่นมณี ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
544 นางสาวสุรัสวดี หงส์เวียง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
545 นางสาวปริยาภรณ์ แดงน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
546 นางสาวสุชัญญา แสงวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
547 นางสาวสุนันทา โฉมหาญ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
548 นางสาวศุจิมนัส ปาจรีญานนท์ ครู โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัววังทรายขาว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
549 นางสาวอรษา หลวงแพ่ง ครูธุรการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
550 นางสาวขนิษฐา คงพิรุณ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกม่วง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
551 นางสาวทิศากร สังข์ทา ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
552 นายวิชน คำดี ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
553 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
554 นางศุภาพิชญ์ แสนนา ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
555 นายธนัท น้อยภูธร ครู โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
556 นายพลวัตร คำภากุม ครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
557 นางประภาพรรณ น้อยภูธร ธุรการ รร. บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญและบ้านศรีสุข คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
558 นายสุรพงษ์ โชติกวี ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
559 นางอำไพ โชติกวี ครู โรงเรียนท่ากุญชร คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
560 นายประจวบ แก้วเรือง ครู โรงเรียนภูห่านศึกษา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
561 นางมะลิ โชติกวี ธุรการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
562 นางอรทัย จันทลือชา ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
563 นางกษมน วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
564 นางสาวนิภาภรณ์ สีเชียงสา ครู โรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
565 นางสาวสุนิสา สุภักดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
566 นางสาวรัชนี บุญดี ครู โรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
567 นางสาวเนตรนภา ครองยศ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
568 นางสาวกนกวรรณ เทียมกว้าง ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
569 นางสาวพุฒิธาดา เอกวงษ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
570 นางสมาพร ศิริวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
571 นางสาวพิชญาภา ศรีเชียงสา ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
572 นางสาวอารดา ผาคำ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
573 นางกุลณัฐธิดา คำยัง ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
574 น.ส.ทิศากร จันทาสังข์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
575 นายคำรณ ทองสารไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
576 นายคำรณ ทองสารไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
577 น.ส.ศุจิมนัส ปาจรียานนท์ ครู โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
578 น.ส.สุนันทา โฉมหาญ ครู โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว คณะกรรมการรับรายงานผล บันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
579 นายพินิจ ดวงมาลา ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
580 นายบันเทิง เริงสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
581 นายพงษ์ศักดิ์ สีลาดเลา พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
582 นายสมโภช แก้วกงพาน ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
583 นายสวัสดิ์ อัครพงษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
584 นายทรงศักดิ์ ต้นเกษ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
585 นายบันทึก คงพิรุณ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
586 นายธาตรี ปาลี ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
587 นายศักดิ์ดา ประยูรชาญ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
588 นายศิริศักดิ์ เถื่อนช้าง นักการ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
589 นายอำพน แสงชาติ ครูโรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
590 นายรัฐพงษ์ วนาพันธพรกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
591 นายสุภพ ต้นกันยา ช่างปูน 3 โรงเรียนบ้านโนนงาม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
592 นายสุทัศน์ สอนจันทร์ ช่างปูน 3 โรงเรียนแสงบัวทอง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
593 นายอดุลย์ คำคงค์ ช่างปูน 3 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหันา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
594 นายจีรพันธ์ ชาหนองหว้า ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
595 นายพรศักดิ์ วงศ์โสภา ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
596 นายฉลอง สีหา ผู้ใหญ่บ้านบ้านสีชมพู คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
597 นายทองสุข พุทธจันทร์ ช่างครุภัณฑ์ (ช๓) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
598 นายวิชัย น้อยนาเพียง ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
599 นายคำผาย คำพิลา ผู้ใหญ่บ้านจอมบึง/กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
600 นายเจริญ ภูชนะศรี ผู้ใหญ่บ้านวังมน/กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
601 นายสุขสรรค์ ราชวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหนองตาไก้/กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
602 นายอานนท์ ภูมิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านผาขาม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
603 นายสุทธิรักษ์ พันธ์สุวรรณ์ ครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
604 นายสุรพล ซ้ายหนองขาม ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
605 นายธีระวัฒน์ หงส์เวียง ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
606 นายสวน นาใจเย็น ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
607 นายสุวิทย์ เหล่าดิ้ม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
608 นายคำรณ ทองสารไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
609 นายไกรยุทธ์ วินทะไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
610 นายพัด ดอนสามารถ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
611 นายพิชัย มูลกัณฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
612 นายบุญสนอง ศรีชินเลิศ เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านศรีสุข คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
613 นายเพ็ชร ธิตะปัญ เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านศรีสุข คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
614 นายวินิจ ธรรมหลิ่ง เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านศรีสุข คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
615 นายบุญหลอ ขันธะมาตย์ เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านศรีสุข คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
616 นายเข็มทราย ศรีชินเลิศ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
617 นายไพฑูรย์ ศรีเชียงสา เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านศรีสุข คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
618 นายแสงอรุณ สีสุทอ ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาจาน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
619 นายทวี ช่องสี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาจาน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
620 นายสุริยันต์ ช่วงคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนทัน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
621 นายวิชัย สอนบุญ เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านนาจาน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
622 นายสุพัฒน์ เริงนิสัย เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านนาจาน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
623 นายบุญส่ง โพธิ์หล้า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาจาน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
624 นายเสถียร แก่นสม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาจาน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
625 นายบุญร่วม เผยศิริ เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านนาเจริญ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
626 นายสุรพล อันสุริย์ เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านนาจาน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
627 นายสัมฤทธิ์ คำพิทุย เจ้าหน้าที่ อปภร.บ้านนาจาน คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
628 นายบุญเกิด พิมพ์ทอง ผู้ใหญ่บ้านวังขอนยม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
629 นายสุพรรณ คุณโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านนางาม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
630 นายพิชิต ผาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองไฮ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
631 นายสมาน โสภักดี อปพร. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
632 นายสมาน วงษ์พงษ์ อปพร. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
633 นายธวัชชัย สิงห์นวล ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองทุ่ม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
634 นายนำเจริญ ดิเรกศิลป์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองทุ่ม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
635 นายธงชัย สิงห์นวล ส.อ.บ.ต. หนองแดง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
636 นายสุทัศน์ เป๊ะซาน ส.อ.บ.ต. หนองแดง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
637 นายเสงี่ยม ศรีหาคำ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกไม้งาม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
638 นางโชติกา วินทะไชย ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนอุดม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
639 นายสมเพชร บัวโคกรัง ผู้ใหญ่บ้านบ้านพิศาลพัฒนา คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
640 นายวิชาญ อัครวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองโก คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
641 นายสมเกียรติ แสนแป้ อพปร.บ้านหนองโก คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
642 นายวิชาญ สร้อยสาวะ อพปร.บ้านหนองโก คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
643 นายสมบัติ โชคสวัสดิ์ อพปร.บ้านหนองโก คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
644 นายวาโย คงโพธิ์น้อย อพปร.บ้านหนองโก คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
645 นายทรงศักดิ์ บุรินทร์อุทัยกุล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
646 นายชนะ ตำตาด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
647 นายเอกรัฐ โกศล พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
648 นายชูชาติ แสนใส ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
649 นายประเสริฐ สุทธมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
650 นายสมบูรณ์ โม้พิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
651 นายจำเริญ อุ่นใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
652 นายวิวัฒน์ แก้วปัด ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
653 นางกนกอร สุนทรส ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
654 นายวารัตน์ ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
655 นางไปรยา เต็มราษี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
656 นางแก้วตา ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
657 นายวีระ อาจเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
658 นางหฤทัย คำบุญเกิด ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพู คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
659 นายสนาน ศรีม่วง ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
660 นางสาวณวัฏตรา ผลวัฒนา รองผอ.โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
661 นายคำรณ ทองสารไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
662 นายไกรยุทธ์ วินทะไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
663 นางยุวารี สมใจ ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
664 นายสุรพล ซ้ายหนองขาม ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
665 นายสมพร ระเวงวรรณ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
666 นางสาวกมลทิพย์ โคตรนรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
667 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
668 นายวีรวุฒิ พูลผล ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
669 นางคำปอน โนนคำ ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
670 นางน้ำค้าง ทีน้อย ครู โรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
671 นางทิพวรรณ สุภักดี ครู โรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
672 นายประกาสิทธิ์ ขุนน้อย พนักงานราชการโรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
673 นายสุรจิตร ทีบัว ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
674 นายมนตรี ผาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
675 นางสถาพร เจนการ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
676 นายพนมราษฎร์ เสมาชัย ครู โรงเรียนโนนงามศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
677 นายคมกฤต แสนทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
678 นายทอมสัน ไพบูลย์ ช่างปูน ช.๓ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
679 นายบุญแสวง คำคง ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
680 นายวิเชียร ดีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
681 นายมงคล เหล่าบ้านค้อ ครู โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
682 นางธัญญา วังคะฮาด ครู โรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
683 นายพนมราษฎร์ เสมาชัย ครู โรงเรียนโนนงามศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
684 นายประภาพ แพ่งศรีสาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
685 นางไพรวรรณ บุราณศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
686 นางสาวประภาวดี ลิอินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
687 นายนพเก้า กุลน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
688 นายประเสริฐ ปานเพชร ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
689 นายวิเชียร คำหาแก้ว ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
690 นางอัญชนา สาริพันธ์ ครูโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
691 นายอาทิตย์ ทองดี รอง ผอ. โรงเรียนชุมบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
692 นายสมบูรณ์ อรัญมาลา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
693 นางวิทวดี ดีวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
694 นางอุบลรัตน์ อินทรบัวบุญ ครู คศ.๓ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
695 นางนิลุบล ธรรมะจันโท ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
696 นางสมาพร ศิริวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
697 นายพันธ์ ภูวิชิตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
698 นางสมปอง จักรโนวัน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
699 นางจารวี ทวยภา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
700 นางไพรวรรณ บุราณศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
701 นางสาวสายหยุด ผุยนวล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
702 นายเอกรัฐ โกศล พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
703 นางสาวกัลญาภรณ์ ภูหลวง ครูอัตรา โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
704 นางวนิดา ชัยชาญวิศิษฎ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
705 นายพรชัย พั่วศรี ครู โรงเรียนบุ่งเม่นหนองดู่ คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
706 นางสาวบุญผ่อง ชาเสน พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
707 นางสาวนันทรัตน์ ศรีจรัส ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
708 นางสุภาพร ฤาชา ครูพี่เลี้ยง คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
709 นางวัฒนาพร นามจันดี ครู โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟ คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
710 นางอัจฉรา ผาคำ ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
711 นางสำเร็จ บุรินทร์อุทัยกุล ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
712 นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสา รอง ผอ. โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
713 นางพชรา กงจีน ครู โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ คณะกรรมการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] www.Stats.in.th